Laserline TRS Osnovna namjena aplikacije je podrška poslovanju složenih trgovačkih poslovnih sustava. Podržava kvalitetno praćenje robe, evidentne i financijske ambalaže, komisijske robe i odjava dobavljaču, tranzitne robe, pakirnice, mesnice, pekare, i drugo. Praćenje zaliha po veleprodajnim, maloprodajnim ili nabavnim cijenama, uz automatsko nastajanje nivelacija. Praćenje zaliha po MRS metodama (kontinuirana prosječno ponderirana cijena, periodična FIFO ili LIFO, periodična prosječna nabavna cijena). Aplikacija je primjenjiva (i verificirana) u cash&carry sustavima, maloprodajnoj mreži, samostalnim prodavaonicama, veleprodajnim centrima, distribucijskim skladištima, franšizing-sustavima te u mješovitim sustavima. Ponašanje aplikacije u različitim sustavima se kontrolira podesivim parametrima. Visoka razina kontrole pristupa podacima i obavljanju poslova unutar aplikacije. Osigurano je optimalno kolanje dokumentacije unutar složenog poslovnog sustava. Automatiziran svaki poslovni proces (koji se može automatizirati): cjenici u raznim valutama, centralna nabava, naručivanje robe, ulaz robe, interne narudžbe, narudžbe kupaca, periodičko fakturiranje, radni nalozi, sastavnice gotovih proizvoda i ostalo. Praćenje koeficijenata okretaja artikala i starosti zaliha. Obrade optimizacije zaliha artikala (upotreba u automatskom naručivanju). Zbirni računi vanjskom i internom kupcu. Zbirne primke na osnovu otpremnica i zbirnog računa dobavljača. Kroz sve programe podržana upotreba ručnih terminala i bar-kod okruženja (ulaz robe, izlaz robe, narudžbe kupaca, komisioniranje robe, inventura i ostalo). Podržane distribuirane baze, mrežni rad, replikacija matičnih podataka i dokumenata, mrežno printanje te višekorisnički rad. Mogućnost aktiviranja modula za automatsko generiranje i praćenje poruka unutar aplikacije, integrirano s Windows sučeljem. Praćenje skladišnih lokacija artikala, praćenje statusa aktivnosti artikala.

Aplikacija je čvrsto integrirana s knjigovdstveno-financijskom aplikacijom "Laser*GLAS", u smislu automatskog knjiženja čitave dokumentacije. Pravila knjiženja definira sam korisnik, tako da je knjiženje u glavnu knjigu i saldakonti prilagodljivo korisniku do najmanjeg detalja.

Podržana je veza prema maloprodajnoj mreži, u kojoj se upotrebljava "vanjska" P.O.S. aplikacija (prijenos dokumenata, matičnih podataka, cjenika, automatskih nivelacija, akcija i ostalo, preuzimanje prometa sa kasa). Aplikacija "Laser*TRS" nadogradiva je OLAP-modulom za analizu podataka. Vođenje potrebne dokumentacije te praćenje zakonskih promjena u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

Programski paket "Laser*TRS" čine slijedeće cjeline:

Laserline TRSOpći podaci

Općim podacima zovemo podatke koje se koriste na svim razinama poslovanja i u svim programskim paketima (partneri, pošte, porezi, korisnici aplikacija, prava pristupa, poslovni subjekti, mjesta troška i ostalo). Aplikacija "Laser*OPP" brine o konzistentnosti općih podataka, a ostale aplikacije koriste centralizirane podatke.

Matični podaci

Podaci koje definira korisnik aplikacije, a koji se smatraju centralnim podacima za aplikaciju. Tu pripadaju podaci o artiklima, grupama i podgrupama roba, programima i potprogramima robnih grupa, referadama i podreferadama nabave, zamjenskim kodovima, minimalnim i maksimalnim količinama, višekriterijalna grupiranja artikala, unos ugovora, unos zabrana za partnere, kalkulativni uvjeti, pravila ponašanja dokumenata (oko 250 vrsta dokumenata) i pripadnih storna, prava pristupa pojedinim vrstama dokumenata po korisnicima IS-a, postavke sigurnosti aplikacije, dozvoljeni minusi na stanju, brojači dokumenata, pravila ponašanja međuskladišnica, automatsko tiskanje dokumenata, različiti načini zaokruživanja iznosa, postavke preuzimanja podataka o artiklima i cjenika od dobavljača itd.

Mogućnost definicije skladišnih lokacija za artikle (upotreba kod komisioniranja robe). Definicija statusa aktivnosti artikla (rješenje "gašenja" artikala). Status aktivnosti artikla ima utjecaj na ponašanje artikla u aplikaciji. Definicija asortimana robe po grupama prodavaonica.

Nabava i ulaz robe

Unos i pregled ulazne dokumentacije. Ulaz robe omogućen na dva načina: preko pripremne kalkulacije (privremene primke-narudžbe dobavljaču) ili neposrednim unosom stavaka ulaznog dokumenta. Maske za ulaz robe pojednostavljene na način da se uvijek koristi jedna maska za unos različitih vrsta dokumenata. Korištenjem modula privremene primke osiguravamo pripremu podataka (količine i kalkulacije cijene) prije zaprimanja robe, upotrebu ručnih terminala i kontrolu ean-koda na ulazu, samim tim i povećanu kontrolu naručivanja i ulaza robe. Unos cjenika i pripremna kalkulacija u bilo kojoj valuti, automatske konverzije cijena iz jedne u drugu valutu. Omogućeni pregledi naručene i neisporučene robe. Primopredajni zapisnici o razlici isporučene i fakturirane robe. Knjižne note dobavljaču. Razne rekapitulacije ulaza artikala po dobavljačima, grupama i podgrupama, artiklima, praćenje težina ulaza i ostalo. Centralna nabava: upravljanje nabavom iz jednog logističkog centra, iz jedne baze, sa dostupnim podacima iz ostalih distribuiranih lokacija. Automatsko naručivanje na osnovu min/max pokazatelja. Centralna kalkulacija cijene, različiti cjenici po tipovima prodajnih objekata.

Upravljanje zalihama

Praćenje zaliha, brzi ekranski pregledi zaliha, pregled stanja partnera u komisiji, lager lista sa zadnjim ulazima i izlazima, lager lista nekurentne robe, lager lista "na dan", cjenici, knjige popisa i financijska izvješća, kartica artikla i kartica artikla za određenog partnera - kupca ili dobavljača, kumulativne kartice. Praćenje artikala po različitim kriterijima grupiranja (primjenjivo na artiklima s dodatnim atributima, tipa boja, model, veličina, sezona, spol, sport itd). Tiskanje stalažnih etiketa i deklaracija. Priprema datoteke za elektronske vage. Optimizacija zaliha artikala. Koeficijenti okretaja artikala. Akcijske prodaje (sniženje cijena ili prodaja poklon-paketa ili popusti kod pakiranja). Praćenje evidentne i financijske ambalaže (praćenje dobavljača, kupaca i internih kupaca - vlastite maloprodaje).

Prodaja i izlaz robe

Unos i pregled izlazne dokumentacije. Ova se cjelina sastoji od nekoliko modula.

Unos i storna izlaznih dokumenata, pretraživanje i tiskanje izlaznih dokumenata, obračuni poreza (maloprodajni, veleprodajni, detaljni i kumulativni, obračun poreza na fakturirane usluge). Fakturiranje usluga, mogućnost dodatnih usluga (npr.prijevoza) na izlaznom dokumentu. Knjižne note ambalaže kupcima. Devizni izlaz robe na osnovu ugovora. Automatska primjena ugovorenih rabatnih uvjeta, rokova plaćanja i drugih uvjeta. Ugovorom se mogu definirati i popusti za različite rangove količina (od-do količine s pripadnim popustom). Cassa sconto po više kriterija (rokova plaćanja). Automatsko formiranje ulazne kalkulacije i tiskanje kalkulativnog lista za internog kupca, na osnovu izlaznog dokumenta (primjenjivo u franšizing-sustavima te u praćenju vlastite maloprodajne mreže). Izlazne rekapitulacije po svim dimenzijama (prodaja po programima, potprogramima, grupama, podgrupama, artiklima, kupcima, dobavljačima prodane robe, mjestima troška, raznim kriterijima grupiranja i ostalih kombinacija), rekapitulacije izlaznih kalkulacija, rekapitulacije po internim kupcima, praćenje realizacije i RUC-a.

Modul narudžbi kupaca koristi se u sustavima gdje se roba prije izdavanja komisionira. Modul obuhvaća unos i ispravak narudžbe kupca, tiskanje naloga za komisioniranje, spisak narudžbi po linijama, fakturiranje narudžbe, unos predračuna, reversa, ponude, kartice artikla po narudžbama kupaca, praćenje naručenog i neotpremljenog, rekapitulacije "izgubljenog" prometa, interna narudžba kupca i kreiranje predajne međuskladišnice. Narudžbe kupca djeluju na disponiranu količinu (umanjuju slobodnu količinu na stanju). Predračuni djeluju na rezerviranu količinu (isto tako umanjuje slobodnu). Predračuni se mogu automatski proknjižiti u knjigu izlaznih računa, a nakon fakturiranja stornirati iz knjige. Reversi djeluju na premještenu količinu (umanjuje slobodnu). Upotreba ručnih terminala za komisioniranje robe. Kada se narudžba kupca označi komisioniranom, spremna je za fakturiranje (pojedinačno ili grupno fakturiranje po linijama). Podržano interno naručivanje od prodavaonice prema skladištu u više faza, automatska izrada predajnih i prijemnih međuskladišnica.

Modul odjava dobavljaču sadržava automatsko kreiranje odjave za prodanu komisijsku robu, ekranski pregled i ažuriranje odjava, razni oblici pregleda i rekapitulacije odjava, kartica artikla po odjavama, pregled neodjavljenih artikala i ostalo. Služi za praćenje robe u komisijskom režimu zaprimanja.
Upravljanje posebnim popustima za maloprodajne i veleprodajne kupce. Akcije, happy hour, prodaja "3 za 2" i ostale prodajne aktivnosti usmjerene prema kupcima integrirane sa P.O.S. rješenjima.

Modul ponude kupcima. Kreiranje ponude kupcu po bilo kojem kriteriju za artikle na stanju. Zamrzavanje cijena na ponudi uz opciju N dana. Kreiranje cjenika za kupca ili grupu kupaca.

Avansi. Mogućnost preuzimanja avansnih uplata iz knjigovodstvene aplikacije "Laser*GLAS", knjiženje istih u IRA-u, ispis predračuna za avansnu uplatu. Evidencija plaćanje avansa na kasi, automatsko storniranje avansa iz knjige IRA-e.

Zbirni dokumenti (zbirni račun kupcu na osnovu otpremnica, specifikacija zbirnog računa, razne rekapitulacije zbirnih dokumenata).
Fakturiranje kreditnih kartica. Praćenje RUC-a po MRS metodama (pored standardnog praćenja izlaza po metodi zadnje ulazne cijene).
Unos kamatnih i beskamatnih kredita za kupce, obračun rata, praćenje naplate. Unos i obračun sindikalnih kredita.

Inventura

Postupak inventure na skladištu (početak inventure, tiskanje liste za unos inventure, unos inventurnih količina, pregled inventurnih razlika, završetak inventure i kreiranje dokumenata "višak manjak"). Upotreba ručnih terminala tijekom inventure. Inventura se može obavljati u više brojanja. Mogućnost istovremeno otvorenih inventura za različite grupe i podgrupe roba. Mogućnost kreiranja viška manjka, prijenos inventurne količine na stanje, startanje s prodajom te naknadno ažuriranje inventurnih razlika. Mogućnost provođenja inventure po regalima, a ne po inventurnim listama (smanjuje potrebno vrijeme, povećava točnost). Kreiranje početnog stanja na prijelazu godine. Kreiranje početnog stanja ambalaže po dobavljačima i kupcima na prijelazu godine. Upotreba ručnih terminala. Automatsko sravnjivanje razlika po zadanim kriterijima (prijedlozi za prijeboj artikala). Automatsko izračunavanje odobrenog kala.

Generiranje poruka

Mehanizam automatskog generiranja poruka za operatera ili grupu operatera, koji se periodički pokreće. Aktiviranjem modula "Laser*BAM" (Business Activity Monitoring, Business Alerts and Messaging), automatski se generiraju poruke koje nastaju kao posljedica nekih događaja u poslovnom sustavu, a koje se bilježe u aplikaciji (npr. pad količine artikla ispod minimalne količine, neisporučena narudžba dobavljača) ili kao rezultat unaprijed pripremljenih obrada (npr. očekivani ulaz robe tokom današnjeg dana, ostvareni promet, lista neprodavanih artikala, tjedna lista minusa na stanju). Poruke se šalju korisnicima IS-a koji mogu biti grupirani po poslovnim funkcijama, a iste se čitaju kao elektronička pošta ili mogu biti prilagođene za dostavu primatelju putem SMS-a.

Analize

Modul analiza je nadogradnja aplikacije radi potrebe bržeg i boljeg izvještavanja. Sistem se može podesiti da automatski generira izdvojene podatke unaprijed pripremljene isključivo za izvještavanje i analizu. Podaci mogu biti u zasebnoj bazi, tako da ne opterećuju rad transakcijskog servera. Izvještaji u grafičkom sučelju nad agregiranim podacima kao dio aplikacije TRS ili kao gotove OLAP-analize na Microsoft i ORACLE platformi, koje su nadogradnja TRS-a.
Mogućnost samostalnog kreiranja izvještaja po raznim nivoima, gdje korisnik samostalno formira izgled izvješća (odabire izvor podataka, postavlja nivoe grupiranja podataka i vrši odabir kolona koje će biti prikazane na izvješću).

Analize koeficijenata okretaja, prosječnih prodaja, profitabilnosti, optimalnih zaliha i starosti zaliha u nekom periodu, za pojedine prodajne objekte ili za čitav poslovni sustav (kada se pokazatelji izračunavaju za čitav sustav, ne uzimaju se u obzir interni dokumenti kao međuskladišnice, tranzitni dokumenti i slično). Pri tome se svaki pokazatelj može prikazati na bilo kojem nivou robne grupacije (dobavljač, program, potprogram, grupa, podgrupa, artikal, proizvoljno zadana robna grupacija) odnosno organizacijske jedinice (mjesto troška, odjel, sektor, profitni centar, poslovni subjekt, proizvoljno zadana organizacijska grupacija).

Unos plana i praćenje realizacije, usporedba realizacije sa prethodnom godinom.

Monitoring (snimka) cijena, bilježenje cijena artikala kod konkurencije.

Rekapitulacije P.O.S. statistike: ukupni broj računa i stavaka na kasama, po satima, prosječni iznosi računa i prosječni iznosi popusta i ostali izvještaji.

Laserline web koristi kolačiće (eng. "cookies") kako bi vam pružili što kvalitetnije korisničko iskustvo.