Laserline TRS Osnovni namen podsistema je podpora poslovanja zapletenih trgovskih poslovnih sistemov. Zagotovljeno je kakovostno spremljanje blaga, evidenčne in finančne embalaže, komisijskega blaga in oddjav dobavitelju, tranzitnega blaga, pakirnice, mesnice, pekarne in drugo. Spremljanje zalog po veleprodajnih, maloprodajnih ali nabavnih cenah z avtomatskim nastajanjem izravnav. Spremljanje zalog po MRS metodah (kontinuirana povprečna ponderirana cena, periodična FIFO ali LIFO, periodična povprečna nabavna cena). Aplikacija je v funkciji (in preverjena) v cash & carry sistemih, maloprodajni mreži, samostalni trgovini, v veleprodajnih centrih, distribucijskih skladiščih, v franšiznih sistemih in v mešanih sistemih. Obnašanje aplikacije v različnih sistemih se kontrolira z nastavljenimi parametri. Visoka stopnja nadzora dostopa do podatkov in učinkovitost uporabe. Zagotovljeno je optimalno kroženje dokumentov v kompleksnem sistemu poslovanja. Avtomatiziran  vsaki poslovni proces (ki se lahko avtomatizira): ceniki v različnih valutah, centralna nabava, naročanje blaga, vhod blaga, notranja naročila, prodajni nalogi, redno izdajanje računov, delovnih nalogov, računov in drugih končnih izdelkov. Nadzor koeficienta vrtenja artiklov in starost zalog. Obdelave optimizacije zalog artiklov (uporaba avtomatskega naročanja). Skupni računi zunanjim in notranjim kupcem. Skupni prejemki na podlagi odpreme in povzetek računov dobaviteljev. Skozi vse programe je podprta uporaba ročnih terminalov in bar-kod delokroga (vnos blaga, izhod blaga, naročil kupcev, komisioniranje blaga, inventur in drugo). Podprte distribuirane baze, mrežno delo, replikacija matičnih podatkov in dokumentov, mrežno tiskanje ter večuporabniško delo. Možnost aktiviranja modula za avtomatsko generiranje in sledenje sporočil znotraj aplikacij, integrirano z Windows vmesnikom. Spremljanje skladiščnih lokacij artiklov, spremljanje statusa aktivnosti artiklov.

Aplikacija je tesno povezana z knjigovodstveno-finančno aplikacijo, "Laser * GLAS," v zvezi z avtomatskim knjiženjem celotne dokumentacije. Pravila knjiženja definira sam uporabnik, tako da je knjiženje v glavno knjigo in v saldakonte prilagojeno uporabniku do najmanjše podrobnosti.

Podprta je veza z maloprodajno mrežo, v kateri se uporablja "zunanja" POS aplikacija (prenos dokumentov, matičnih podatkov, ceniki, avtomatična izravnava in drugi ukrepi, prenos prometa s kas). Aplikacija "Laser * TRS"  je nadgradiva z modulom OLAP za analizo podatkov. Vodenje potrebne dokumentacije in spremljanje zakonodajnih sprememb v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

Paket programske opreme "Laser * TRS" je sestavljen iz naslednjih delov:

Laserline TRSSplošne informacije

Splošni podatki so podaki ki se uporabljajo na vseh ravneh poslovanja in v vseh programskih paketih (partneri, pošte, davki, uporabniki aplikacij, pravice dostopa, poslovni subjekti, stroškovna mesta in tako naprej). Aplikacija "Laser*OPP" skrbi o konzistentnosti spolšnih podatkov, a ostale aplikacije uporabljajo centralizirane podatke.

Matični podatki

Podatki ki ih definira uporabnik aplikacije, a osrednjega so pomena za uporabo podatkov. To vključuje informacije o izdelku, blagovnih skupin in podskupin, programi in podprogrami blagovnih skupinah, referadna in podreferadna naročila, zamenjava koda, najmanjših in največjih količin, večkriterijsko razvrščanje izdelkov, vnos pogodb, prepoved vstopa za partnerje, kalkulativni pogoji, pravila ravnanja dokumentov (približno 250 vrst dokumentov) in s tem povezane odpovedi, pravice dostopa do določenih vrst dokumentov po uporabnikih IS-a, varnostne nastavitve za aplikacije, dovoljeni minus na zalogi, števci dokumentov, pravila prenosa skladiščnih dokumentov, avtomatsko tiskanje dokumentov, različni načini zaokrožanja zneska, postavke prevzemanja podatkov o izdelkih in cenah od dobaviteljev in tako naprej.

Možnost opredelitve skladiščnih lokacij za izdelke (uporaba pri komisioniranju blaga).  Opredelitev statusa aktivnosti izdelka (rešitev "gašenja" izdelkov). Status aktivnosti izdelka ima vpliv na obnašanje izdelka v aplikaciji. Opredelitev vrste blaga po skupinah trgovin.

Javna naročila in vhod blaga

Vnos in pregled vhodnih dokumentov. Vnos blaga je omogočen na dva načina: s pomočjo pripravnega izračuna (začasni prejem-naročilo dobavitelju) ali z neposrednim vstopom postavk vhodnih dokumentov. Maske za vnos blaga so poenostavljene na način da se vedno uporablja ena maska za vnos različnih vrst dokumentov. Z uporabo modula začasnih primk zagotavljamo pripravo podatkov (količina in izračun cene) pred prejemom blaga, uporabo ročnih terminalov in nadzor EAN-koda na vhodu, in povečanje nadzora nad naročanjem in vhodom blaga . Vnos cenikov in pripravljalnje izračunov v kateri koli valuti, avtomatska pretvorba cen iz ene valute v drugo. Omogočen pregled naročenega in nedobavljenega blaga. Zapisniki o razliki dostavljenega in fakturiranega blaga. Dobropis/bremepis dobavitelju. Različne rekapitulacije vhoda izdelkov po dobaviteljih, skupinah in podskupinah, izdelki, spremljanje težine vhoda in drugo. Centralna naročila: upravljanje nabave iz enega logističnega centra, iz ene zbirke podatkov, s podatki iz drugih porazdeljenih lokacijah. Avtomatsko naročanje, ki se temelji na min/max kazalnikih, centralne izračunanje cen, različni ceniki po tipih prodajnih objektov.

Upravljanje zalog

Sledenje zalog, hitri zaslonski pregledi zalog, pregled statusa partnerjev v komisiji, seznam zalog z najnovejšimi vhodi in izhodi, seznam zastarelih zalog blaga, seznam zalog "na dan", knjige seznama in finančnih poročil, kartice izdelkov in kartica izdelkov za določenega partnerja - kupec ali dobavitelj, kumulativne kartice. Sledenje postavk po različnih kriterijih v skupini (velja za predmete z dodatnimi atributi, barvni tip, model, velikost, sezona, spol, šport, itd.) Tiskanje stalažnih etiket in deklaracij. Priprava datoteke za elektronsko tehtnico. Optimizacija inventarja. Koeficienti vrtenja artikla. Akcijske prodaje (zniženje cen ali prodaja darilnih paketov ali popusti na embalaži). Spremljanje evidentne in finančne embalaže (spremljanje dobaviteljev, kupcev in notranjih kupcev - trgovina na drobno).

Prihodki od prodaje blaga in izhod blaga

Vnos in pregled izhodne dokumentacije. Ta enota je sestavljena iz več modulov.

Vnos in storna izhodnih dokumentov, iskanje in tiskanje izhodnih dokumentov, izračuni davka (na drobno, na debelo, podrobno in kumulativno, izračun davka na fakturiranih storitvah). Zaračunavanje storitev, možnost dodatnih storitev (npr.prevoza) na izhodnem dokumentu. Dobropis embalaže kupcev. Tuji izhod blaga v skladu s pogodbo. Samodejna uporaba pogodbenih rabatnih pogojev, plačilnih pogojev in drugih pogojev. V pogodbi se lahko določijo popusti za različne razrede količin (od-do količin s pripadajočim popustom). Cassa sconto z več pogoji (roki plačil). Samodejni izračun vhodne kalkulacije in tiskanje kalkulativnega lista za notranjega kupca, na podlagi izhodnega dokumenta (ki se uporablja v franžizing sistemu in pri spremljanju lastne maloprodajne mreže). Izhodne rekapitulacije v vseh dimenzijah (prodaje po programih, podprogramih, skupinah, podskupinah, izdelkih, kupcih, dobaviteljih prodanega blaga, stroškovnih mestih, različnih meril v skupini in druge kombinacije), rekapitulacija izhodnih kalkulacij, rekapitulacije po notranjih kupcih in spremljanje RUC.

Modul naročila kupcev se uporablja v sistemih kjer se blago pred izdajo komisionira. Modul vsebuje vnos podatkov in korekcijo naročil kupcev, tiskanje nalogov za obiranje, seznam naročil po vrsticah, fakturiranje naročil, vnos predračunov, reversa, ponudb,  kartice artiklov po naročilih kupcev, spremljanje naročenega in neotpremljenega, rekapitulacije "izgubljenega" prometa, notranja naročila kupcev in kreiranje oddaje medskladišnice. Naročila kupcev vplivajo na raspoloživo količino (zmanjšujejo svodobno  količino na stanju). Predračuni vplivajo na rezervirano količino (prav tako zmanjšuje svobodno). Predračuni se lahko avtomatsko zapišejo v knjigo izdanih računov, a po fakturiranju se stornirajo iz knjige. Reversi vplivajo na preneseno količino (zmanjšujejo svobodno). Uporaba ročnih terminalov za komisioniranje blaga. Ko se naročilo kupcev označi kot komisionirana, pripravljena je za izdajo računa (posamično ali kot skupina izračuna po vrsticah). Podprto je notranje naročanje iz trgovin za skladišča v več fazah, avtomatska izdelava  poddanih in sprejetih medskladišnic.

Modul odjave dobavitelju vsebuje avtomatsko izdelavo odjave za prodano komisijsko blago, zaslonski pregled in ažuriranje odjav, različne oblike preverjanja in rekapitulacije odjav, kartico izdelkov po odjavah, pregled neodjavljenih izdelkov in ostalo. Uporablja se za sledenje blaga v komisijskem režimu prejema.
Upravljanje s posebnimi popusti za prodajo na drobno in na debelo. Akcije, happy hour, prodaja "3 za 2" in druge prodajne dejavnosti, usmerjene kupcu inegrirane s POS rešitvijo.

Modul ponudb kupcem. Ustvarjanje ponudb kupcu po bilo katerem merilu za izdelke na zalogi. Zamrzovanje cen na ponudbi z opcijo N dni. Ustvarjanje cenika za kupca ali skupino kupcev.

Predplačila. Možnost prevzemanja predplačil iz knjigovodstvene aplikacije "Laser *GLAS", knjiženje istih v IRA, tiskanje predračuna za predplačilo. Evidence predplačil pri blagajni, avtomatska odpoved predplačila iz knjige IRA.

Povzetek dokumentov (povzetek računov kupca na podlagi odpreme, specifikacija povzetega računa, razne rekapitulacije povzetih dokumetov).
Izdajanje računov kreditnih kartic. Spremljanje RUC in MRS metod (poleg standardnega spremljanja izhodov po metodi zadnje vhodne cene).
Vnos obresti in brezobrestnih posojil strank, izračun obrokov, nadzor plačil. Vnos in izračun sindikalnih kreditov.

Inventura

Proces inventure na zalogi (začetek inventure, tiskanje seznamov za vnos inventure, vnos inventurnih količin, pregled inventurnih razlik, končanje inventure in ustvarjanje dokumentov "presežek primanjkljaj"). Uporaba ročnih terminalov v teku inventure. Inventura se lahko izvede v več štetjih. Možnost istočasno odprtih več inventur za različne skupine in podskupine blaga. Možnost kreiranja presežka primanjkljaja, prenos inventurnih količin na zalogo, startanje s prodajo ter možnost da se kasneje ažurirajo inventurne razlike. Možnost vodenja inventure po policah, a ne po inventurnih listah (zmanjšuje potreben čas, poveča natančnost). Ustvarjanje začetnega stanja na prelomu leta. Ustvarjanje začetnega stanja embalaže po dobaviteljih in kupcih na prelomu leta.  Uporaba ročnih terminalov. Avtomatsko uravnavanje razlik po določenih merilih (predlogi za izravnavo izdelkov). Avtomatski izračun odobrenega kala.

Generiranje sporočila

Mehanizem za avtomatsko ustvarjanje sporočil za operaterja ali skupino operaterja, ki teče v rednih časovnih presledkih. Z aktiviranjem modula "Laser * BAM" (Business Activity Monitoring, Business Alerst and Messaging), avtomatsko generira sporočilo, ki nastanejo kot posledica nekaterih dogodkov v poslovnem sistemu, ki se zabeležijo v aplikaciji (npr. pad količine artiklov pod minimalno količino, nedobavljeno naročilo dobavitelja) ali kot rezultat že v naprej pripravljene obdelave (npr. pričakovani vnos blaga čez dan, promet, spisek neprodanih artiklov, tedenski spisek minusa na stanju). Sporočila se pošljejo uporabnikom IS, ki se lahko razvrstijo po poslovnih funkcijah, a prav tako se lahko berejo kot e-pošta ali jih je možno prilagoditi za dostavo do prejemnika preko SMS.

Analize

Modul analize je nadgradnja aplikacije za potrebo hitrejšega in boljšega poročanja. Sistem je lahko nastavljen tako, da avtomatsko ustvari vnaprej ločene podatke pripravljene samo za poročanje in analizo. Podatki so lahko v ločeni zbirki podatkov, tako da ne obremenjuje delo transakcijega servera. Poročila v grafičnem vmesniku za zbirne podatke v okviru TRS ali kot končane OLAP-analize na Microsoft in Oracle platformi, ki so nadgradnja TRS-a.
Možnost samostojnega ustvarjanja poročil po raznih nivoih, kjer uporabnik samostojno oblikuje izgled poročila (izbrani vir podatkov, določa raven združevanja podatkov in izbira stolpcev ki bodo prikazane na poročilu).

Analize koeficienta vrtenja, povprečna prodaja, dobičkonosnost, optimalne zaloge in starost zalog v nekem obdobju, za nekatere prodajne objekte ali za celoten poslovni sistem (ko se kazalniki izračunajo za celoten sistem, ne upoštevajo se interni dokumenti kot skladiščni dokumenti, tranzitni dokumenti, in tako naprej ). Pri tem se lahko vsak kazalnik prikazuje na kateri koli ravni blagovnih skupin (dobavitelj, program, potprogram, skupina, podskupina, artikel, samovoljno privzeta blagovna skupina) ali organizacijska enota (stroškovno mesto, oddelek, sektor, poslovni center, poslovni subjekt, samovoljno privzeta organizacijska skupina).

Vnos plana in spremljanje realizacije, primerjava realizacije preteklega leta.

Monitoring (snemanje) cen, zapis cene artiklov pri konkurentih.

Rekapitulacije P.O.S. statistike: skupno število računov in postavk na kasah, po urah, povprečni zneski računov in povprečni zneski popustov in druga poročila.

Laserline Web uporablja piškotke, ki vam omogočajo boljšo kakovost uporabniških izkušenj.