Informacijski sistem kvalitetnega spremljanja vhodov, izhodov, stanj dolgotrajnega premoženja, inventarja in različnih obračunov amortizacije in revalorizacije. Paket programske opreme se lahko uporablja samostojno ali kot celota z finančnim paketom.

FUNKCIJE

Programski paket vključuje:

  • Vodenje splošnih podatkov
  • Vodenje matičnih podatkov
  • Vhod, izhod, spremljanje stanja
  • Sledenje inventarja
  • Izračun amortizacije
  • Izračun revalorizacije
  • Shranjevanje podatkov

Vodenje splošnih podatkov

Pod splošnimi podatki podrazumevamo podatke o občinah, poštah in merske enote. Ti podatki so skupni vsem delom informacijskega sistema.

Vodenje matičnih podatkov

Vodenje matičnih podatkov je sestavljen iz določanja in pregleda podatkov o poslovnih subjektih, za katere se sledi poslovanje, stroškovno mesto, različne vrste revalorizacije in ustrezni koeficienti, metoda amortiziranja, amortizacija skupine (nomenklatur), provizije, besedila zapisov po vrstah dokumentov, kot tudi vhod in ažuriranje podatkov o dolgotrajnem premoženju. Vodenje dolgotrajnega premoženja je omogočen po inventurnih številkah (ploščicah) ali po notranjih šifrah katere se avtomatsko dodelijo pri sami dojavi.

Vhod, izhod, nadzor stanja

Spremljanje vhodov in izhodov osnovnih sredstev vključuje vstop in ažuriranje vhodnih in izhodnih dokumentov: prejem-račun nadomestila, presežek-primanjkljaj, izdatki, dobavnica, prijelaznica, (v enem poslovnem subjektu ali več), tiskanje zapisa na podlagi vseh vrst dokumentov in tiskanje šifrantov  s pripadajočimi skupinami in amortizacijske stopnje. Sledenje stanja vključuje hitro in učinkovito poizvedovanje o nabavni vrednosti, vrednosti odpisa (amortizacije) in sedanjo vrednost osnovnih sredstev na vseh ravneh (po poslovnem subjektu, stroškovnem mestu, skupini amortizacije, posebnem kontu itn), in sledenje kronologije istih na zaslonu.

Sledenje inventur

Inventura osnovnih sredstev zajema tiskanje seznama štetja za komisijski seznam osnovnih sredstev, vnos podatkov in popravljanje količin zalog, pregleda inventurnih razlik, popravljanja stanja osnovnih sredstev.

Izračun amortizacije

Programski paket omogoča izračun amortizacije po dveh metodah: zmanjševalna - geometrična in linearna metoda amortiziranja.

Amortizacija se izračuna na ravni podjetja, stroškovnega mesta, osnovnega sredstva in v ravni meseca, kar omogoča različne dodatne analize. Poleg redne amortizacije mogoče je sprostiti začasne amortizacije (za knjiženje med letom).

Izračun revalorizacije

Izračun revalorizacije, revalorizira se osnova dolgotrajnega premoženja  kot tudi njegova amortizirana vrednost. Po izračunu je mogoče tiskati obvezne oblike: REV-2, REV-3, REV-4

Podatki, pridobljeni z izračunom amortizacije, začasnim izračunom in izračunu revalorizacije, mogoče je avtomatsko knjižit v knjigovodstvenem programskem paketu LASER*GLAS.

Podatki

Vsi podatki se shranijo in čuvajo na magnetnih medijih, po potrebi pa jih lahko beremo in uporabimo.

Laserline Web uporablja piškotke, ki vam omogočajo boljšo kakovost uporabniških izkušenj.