Laserline GLAS Glavni namen finančno-knjigovodstvene aplikacije je podpora za delovanje kompleksnih poslovnih sistemov. Aplikacija se uporablja (in je preverjena) za nadzor poslovanja trgovskih, hotelskih, zunanje trgovinskih sistemov, kot tudi za nadzor delovanja "tretje" pravne osebe (računovodski servisi), neodvisnih podjetjih kot tudi kompleksnih holding podjetjih. Podpira visoko kakovostno vodenje glavne knjige in saldakontov, ter pomočnih poslovnih knjig (knjige vhodnih in izhodnih računov, blagajniško poslovanje, plačilni promet, obresti).

Možno je spremljanje več različnih podjetij, več poslovnih let v nazaj s preprosto konsolidacijo iste.

Prilagajanje aplikacije v različnih sistemih je opredeljena in nadzorovana s podesivnimi parametri, ki sledijo zakonsko poslovanje. Zagotovljen je optimalen vnos podatkov, ki se v pravilu le enkrat vnese v sistem (če je samostojen, torej ni vezan na druge Laser aplikacije), v nasprotnem primeru se aplikacija tesno poveže z drugimi projekti v zvezi z avtomatskim knjiženjem popolne dokumentacije iz trgovinskega informacijskega podsistema (Laser*TRS), hotelskega informacijskega podsistema (Laser*HIS), materialnega podsistema (Laser* MAT), zunanje trgovinskega sistema (Laser*VAT), dolgotrajnega premoženja ( Laser*OSIS), plač (Laser*PLA).

Avtomatiziren je vsaki poslovni proces (ki se lahko avtomatizira): knjiženje vhodnih računov, evidentiranje obresti, izvlečka skozi info-zapa, kot tudi oblikovanje prenosnih nalogov in specifikacij (dobavitelji in kupci), kompenzacije, cesije, menični akcepti, blagajne, a vse z avtomatskim knjiženjem v glavno knjigo in saldakonti hkrati.

Paket programske opreme LASER*GLAS podpira naslednje enote:

SPLOŠNI PODATKI

Splošne podatke imenujemo podatke ki se uporabljajo na vseh ravneh poslovanja in v vseh programskih paketih (partnerji, pošte, davki, uporabniki aplikacij, pravice dostopa, poslovni subjekti, organizacijska struktura poslovnega subjekta, odnosno sistema, valuta, tečaji in ostalo.)

Aplikacija Laser*OPP skrbi za usklajenost splošnih podatkov, a druge aplikacije uporabljajo te centralizirane podatke.

GLAS (Glavna knjiga in saldakonti)

Celota glavne knjige in saldakonta je sestavljena iz več med seboj povezanih modulov.

Modul matičnih podatkov vsebuje določene programe značilnosti zadolžene za opredelitev in pravil poslovanja sistemov:

Določijo se parametri, ki predstavljajo bazo znanja, na podlagi katerih računalnik opravlja nadzor nad uporabo programskega paketa, opredelitev neodvisnega računskega planiranja, vrste dokumentov glede na poslovne dogodke in drugo.

Modul  zapisov vseh poslovnih dogodkov v sistemu, knjiži se (ali prevzema iz posameznega modula), preko ene maske za vnos, ki deluje v skladu z vnaprej določenimi pravili. Hkrati pa je to zadnja "kontrolna točka" nad podatki, ki se bodo zapisali  v glavno knjigo, vzporedno tudi v saldakonte (zapiranje stavk v primarni in tuji valuti), ustvarja izjavo o odprtih in zaprtih postavk, ter se ažurirajo spremljevalni moduli o proknjiženosti poslovnega dogodka. Avtomatska je izdelava tudi knjiženje tečajnih razlik, a  omogočena je tudi konverzija poslovnih knjig v drugih valutah.

Modul poročila vsebuje različne preglede poslovnih knjig (na zaslonu po pogoju ali v obliki poročil). Zavarovani so zakonsko zahtevani obrazci iz glavne knjige, saldakonti kupcev, dobaviteljev, devizni saldakonti. Možne so vse možnosti po posameznem subjektu kot tudi konsolidacija enakih z vgrajenimi pravili izjeme (notranja realizacija, zunanja in podobno.) Obstaja možnost opredelitve in izpisa več metodologij denarnega toka. Poročila so na voljo v vzporedni in v pretvorbeni valuti.

Modul analize podatkov vključuje vsa poročila, ki uporabljajo podatke iz glavne knjige in izjavo o odprtih in zaprtih postavk in rezervacije plačil, ki pa niso tipično knjigovodstvena (kartice in podobno), oziroma ki se uporabljajo za analizo zabeleženih poslovnih dogodkov, predvsem za potrebe poslovodstva. Struktura matičnih podatkov zagotavlja visokokakovostne finančne analize poslovanja na stopnji poslovnega subjekta, ter višjih (konsolidacija) in nižih organizacijskih enot (odvisno od izdelave organizacijske hierarhije v podjetju).

Modul zapiranja poslovnega leta in vzpostavitve prvega stanja za naslednje fiskalno leto je nastavljeno na načelu, da uporabnik popolnoma samostojno opravljaja potrebne ukrepe (neodvisnost od IT podjetja).

Modul za nadzor davčnih evidenc se samodejno napolni z dokumenti iz drugih modulov. Možno je kasneje presortiranje podatkov v davčnem obdobju, zaklepanje obdobja, tiskanje vseh določenih knjig URA in IRA, obrazca DDV.

VHODNI RAČUNI

Programska enota omogoča evidenco in nador knjige vhodne pošte, na podlagi katere se ustvari knjiga vhodnih računov. Evidentirana dokumentacija predstavlja bazo predpisanih evidenc, ki jih zahteva zakon o DDV-u. Ob istem času, izvaja se likvidacija računa z blagovnimi dokumenti, razpored stroškov računa, avtomatsko knjiženje dokumentov. Evidenca je hkrati tudi baza za izdelavo podatkov za plačilo.

Vse evidence in spremembe se lahko v ustrezni obliki tiskajo glede na potrebe uporabnikov (knjiga vhodnih računov, računi ob zapadlosti, pregled plačanih in neplačanih računov, različni pregledi vezani za matične podatke) in tiskanje ločene računovodske evidence vhodnih računov (URA, knjiga predračunov, knjiga lastne porabe), z vsemi predpisanimi podatki.

OBRAČUN OBRESTI

Izračun obresti je tesno povezana z izvlečki odprtih in zaprtih stavk. Neodvisno se določijo vrste stopnje, višina obresti. Izračun obresti je narejen na osnovi plačane in neplačane terjatve. Vsebuje številna poročila s pregledom in rekapitulacijo. Omogočeno je avtomatsko zapisovanje obračunanih obresti.

PLAČILNI PROMET

Celota sledenja plačilnega prometa, omogoča avtomatsko pripravo naloga za prenos in tiskanje na položnicah plačilnega prometa na podlagi vhodnih računov in predračunov in na podlagi neporavnanih obveznosti. Poleg tega, samodejno dobimo ponudbo za kompenzacije, cesije in izravnavo. Omogočeno je spremljanje akcepata, upravljanje blagajniških knjig. Na podlagi evidence podatkov in prihodnjih naplačenih/izplačenih plačil v plačilnem prometu, omogočena je trenutna evidenca tako imenovanih rezerviranih postavk.

Modul prenosnih nalogov je avtomatska priprava na podlagi neproknjiženih in knjiženih dokumentov. Ročni vnos podatkov omogoča vnos in popravljanje prenosnih nalogov. Omogočeno je plačanje s specifikacijami ter avtomatsko knjiženje in zapiranje stavk na podlagi iste specifikacije. Uvedena je avtomatska izdelava specifikacij za kupce kot podlaga za knjiženje. Preprosto se ustvarjajo tudi specifikacije plačanj na določeni znesek, po prioritetih po poslovnih partnerjih in/ali njihovih sedežih. Aplikacija omogoča, da ustvarite predlog za kompenzacijo, kot tudi njegovo izvajanje, kakor tudi samodejno tiskanje pogodbe o izravnavi, tiskanje zelenega naloga za prenos, ter specifikacij računov. Nalogi za prenos se tiskajo na predtiskanim obrazcih na neskončnem papirju.

Evidenca vsebuje prejete račune in izdane sprejemne naloge s kontrolo plačila. Realizirani sprejemi se avtomatsko knjiže v glavno knjigo in saldakonte.

Modul blagajniškega poslovanja je sestavljen iz evidencije gotovinskih plačil/izplačil ki se avtomatsko tiskajo v predvidene obrazce. Zapiranjem blagajniškega poročila, omogočeno je avtomatsko knjiženje poročila v glavno knjigo. Omogočeno je evidentiranje in nadzor čeka z avtomatskim kjniženjem. Listanje specifikacije čeka za banko in trasatih, za arhivo in drugo.

Modul evidence deviznih akreditiva omogoča vnos in izpis naloga za enakovrednost ali provizijo, izpis obrazca naloga 14 in 15.

Laserline Web uporablja piškotke, ki vam omogočajo boljšo kakovost uporabniških izkušenj.